انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه انجمن علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با تاسیس محل جدید این دانشکده و پس از وقفه ای کوتاه فعالیت خود را در زمینه هایی مانندبرگزاری کارگاهها و مراسمات مختلف همچنین کمک به دانشجویان این دانشکده در زمینه های علمی و مهارتی و ...اغاز کرد,امید است بتوانیم در وبلاگ فوق گوشه ای از فعالیت های این دوستان را ذکر کنیم. مدیر سایت: مهسا مهتدی نویسنده سایت: فرید ابراهیم زاده http://1uaj.ir 2020-10-28T22:32:41+01:00 text/html 2016-12-09T15:20:54+01:00 1uaj.ir فرید ابراهیم زاده مناطق در حال فرسایش و رسوبگذاری حوزه ی آبخیز لادیز http://1uaj.ir/post/494 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مناطق در حال فرسایش و رسوبگذاری حوزه ی آبخیز لادیز</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><a href="http://scienceflag.com/wp-content/uploads/21413880208.pdf" target="" title="دانلود مقاله"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دانلود مقاله</font></div></a></div> text/html 2016-12-07T14:34:14+01:00 1uaj.ir فرید ابراهیم زاده تهیه نقشه مدل رقومی ارتفاع (DEM) http://1uaj.ir/post/493 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">تهیه نقشه مدل رقومی ارتفاع (DEM)</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://scienceflag.com/wp-content/uploads/12298145465305237435_1442498773_shoo_r_170.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><a href="http://scienceflag.com/wp-content/uploads/DEM.pdf" target="" title="دانلود مقاله"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">دانلود مقاله</font></div></a></div> text/html 2016-05-01T16:45:03+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS http://1uaj.ir/post/492 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.mining-eng.ir/wp-content/uploads/pb-130411-kennecott-01.photoblog900.jpg" style="width: 570px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=11&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjpi5fUqbnMAhVGFMAKHZJ1Cq84ChAWCBswAA&amp;url=http%3A%2F%2Fuijs.ui.ac.ir%2Fgep%2Ffiles%2Fsite1%2Fuser_files_ce9f0c%2Fadmin-A-10-1-80-081ea59.pdf&amp;usg=AFQjCNG-9N-fsd4CrNxHP7MF6WNDo7MB6g&amp;sig2=opV2JJMOTSy5pATgJT_SYQ&amp;bvm=bv.121070826,d.ZGg" target="" title=""><img src="http://up.vbiran.ir/uploads/34182145836842710773_Download-Button3.png" alt="34182145836842710773_Download-Button3.png (227×119)"></a></div> text/html 2016-05-01T16:30:20+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی روز معلم گرامی باد... http://1uaj.ir/post/491 <div><br></div><div style="text-align: center; "><img src="http://dl.groupnew.in/wp-group/uploads/20160421/Picture68438.jpg" style=" width: 570px; "></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">✍ ای معلم تو را سپاس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی سپاست می گویم...</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-04-28T05:48:19+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی بازدید از خانه سالمنذان فردوس http://1uaj.ir/post/489 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">بازدید پر شور بسیج دانشجویی، انجمن علمی مرتع وآبخیزداری و جمعی از دانشجویان دانشکده منابع طبیعی با همراهی اساتید بزرگوار&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;"><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Koodak;"><font size="3">جناب آقای دکتر نظرنژاد</font></span></div><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">جناب آقای دکتر عرفانیان</span></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">جناب آقای دکتر عبقری</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">جتاب آقای دکتر میریعقوب زاده</div></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">جناب آقای دکتر زرگران</font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">سرکار خانم دکتر سوری</font></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3">وجناب آقای مهندس خیرخواه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3"><br></font></div></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><strong><font size="2" face="Mihan-Koodak" color="#000099">از خانه سالمندان فردوس ارومیه انجام شد.</font></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><strong><font size="2" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><br></font></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><strong><font size="2" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;از همراهی تک تک عزیزان بی نهایت سپاسگذاریم</font></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><strong><font size="2" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><br></font></strong></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://uu-basij.ir/wp-content/uploads/2016/04/DSC09281-1024x577.jpg?fbac58" style=" width: 570px; height: 350px; "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"><font size="2">&nbsp;تصاویر بیشتر در ادامه مطلب</font></div> text/html 2016-04-24T19:50:38+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی مطالعه تغییرات بارندگی و حجم آب‌های زیرزمینی در دشت مریوان با استفاده از GIS http://1uaj.ir/post/488 <table border="0" dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><tbody><tr valign="top"><td width="5" style="text-align: center;"><input type="checkbox" id="ar_13979" name="article_code" value="13979" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle"><h2 class="citation_title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 1px 0px;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="4">مطالعه تغییرات بارندگی و حجم آب‌های زیرزمینی در دشت مریوان با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی</font></h2><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3"><br></font></div></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><tbody><tr><td colspan="2" class="arial" style="padding: 5px 5px 0px;"></td></tr><tr><td colspan="2" id="abs_fa" class="article_abstract" style="word-wrap: break-word; max-width: 722px; padding: 1px 5px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/4544309352878083314/19125.jpg" style="font-size: 12px;width: 470px;height: 300px;"></div><font face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="3"><br><br><br></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><a href="http://www.jewe.ir/article_13979_66b159ab671e1f968594776c9751ab77.pdf" target="" title=""><img src="http://up.vbiran.ir/uploads/34182145836842710773_Download-Button3.png" alt="34182145836842710773_Download-Button3.png (227×119)"></a></div> text/html 2016-04-24T19:47:17+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی ✅✅ مجوز دکتری آبخیزداری http://1uaj.ir/post/487 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/kwsk_phd.gif" style=" width: 550px; height: 500px; "></div> text/html 2016-04-24T19:33:09+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی ✅کارگاه آموزشی نرم افزار Hec Hms http://1uaj.ir/post/486 <div style="text-align: center; "><img src="http://uupload.ir/files/uf86_hec_hms.jpg" style=" width: 550px; height: 500px; "></div> text/html 2016-04-24T19:03:11+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی کارگاه آموزشی اصول تفسیر وکاربرد عکس های هوایی درعلوم کشاورزی ومنابع طبیعی http://1uaj.ir/post/485 <div style="text-align: center; "><img src="http://uupload.ir/files/n2lj_photo_2016-04-24_12-04-44.jpg" alt="n2lj_photo_2016-04-24_12-04-44.jpg" style=" width: 550px; height: 500px; "></div> text/html 2016-04-20T15:23:50+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی روند تغییرات دریاچه ارومیه http://1uaj.ir/post/484 <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial;"><strong><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">روند تغییرات دریاچه ارومیه</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">روند تغییرات تراز دریاچه ارومیه در طی یك قرن اخیر در نمودار ارائه شده در شكل&nbsp;</span><span lang="FA" xml:lang="FA">1</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">&nbsp;ترسیم گردیده است.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial; text-align: center;"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><img src="http://ulrp.sharif.ir/sites/default/files/node_1627.jpg" width="563" height="315" style="border: 0px; outline: 0px; height: auto; max-width: 100%;"></font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">شکل-1- روند تغییرات تراز دریاچه ارومیه در قرن اخیر</span></font></p><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">گرچه این دریاچه در طی یك قرن گذشته نوسانات گاها شدیدی را نیز طی كرده است، اما روند نوسانات نزولی آن به شدت دو دهه اخیر نبوده است.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">همانطور كه در نمودار به‌خوبی مشخص است، روند نزولی این دریاچه پس از دوران پرآبی آن در سال 1374، شروع گردیده و در طی بیست سال، تراز دریاچه بیش از 8 متر افت كرده است.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">در واقع با توجه به ارقام ثبت شده، به‌طور متوسط دریاچه در این بیست سال اخیر سالیانه با افت 40 سانتی‌متری مواجه بوده است.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">با توجه به عمق كم این دریاچه، این میزان افت تراز منجر به خشكی درصد قابل ملاحظه‌ای از سطح دریاچه گردیده و بیش از 30 میلیارد مترمكعب از حجم آب آن در اثر تبخیر و عدم ورود منابع آب كافی به آن از بین رفته است (شكل 2).</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial; text-align: center;"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><img src="http://ulrp.sharif.ir/sites/default/files/node_1627%20%282%29.jpg" style="border: 0px; outline: 0px; height: auto; max-width: 100%;"></font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial; text-align: center;"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">شکل-2- روند خشکی در یاچه ارومیه در طی چهار دهه ی اخیر (AghaKouchak, et al, 2015)</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">&nbsp;</span><br></font></p><p dir="ltr" style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.2em; font-stretch: normal; line-height: initial;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;</font><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; text-align: center;">دانلود در ادامه مطلب....</b></p><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; text-align: center;"><br></b></div><blogextendedpost style="color: rgb(209, 209, 209); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></blogextendedpost> text/html 2016-04-15T20:09:18+01:00 1uaj.ir مهسا مهتدی اجرایی شدن فاز 3 احیا دریاچه ارومیه http://1uaj.ir/post/483 <h1 style="text-align: justify; padding: 0px; margin: 5px 0px; line-height: 22px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099">فاز 3 احیای دریاچه ارومیه با همکاری سازمان ملل و ژاپن اجرایی می شود</font></h1><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><img src="http://elmna.com/wp-content/uploads/2016/02/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87.jpg" style=" width: 500px; "></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><br></font></div><div class="leadCont" style="text-align: justify; margin-bottom: 10px; line-height: 20px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099">&nbsp;رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه وضعیت تالاب ها و دریاچه ارومیه برای دولت اهمیت ویژه دارد افزود: لذا در این راستا امسال فاز سوم برنامه احیای دریاچه ارومیه با همکاری سازمان ملل کشور و کشور ژاپن اجرا می شود.<br></font></div><div class="clear" style="clear: both; line-height: 20px;"></div><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099">به گزارش خبرآنلاین معصومه ابتکار اظهار داشت: ،بعد از اجرای فاز های اول و دوم احیای دریاچه ارومیه وضعیت آن بسیار بهتر شده که در همین زمینه و در راستای همکاری های بین المللی قرارداد اجرای فاز سوم احیای این دریاچه با همکاری سازمان ملل و کشور ژاپن به امضاء رسیده است.<br><br>وی ادامه داد: کشاورزی سازگار با محیط زیست به منظور حفظ منابع آبی و جلوگیری از آلودگی و هدر رفت آن از جمله اقدامات اجرایی در این طرح است که در این زمینه آموزش کشاورزان به 90 روستای توسعه می یابد.</font></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099">ابتکار احیای تالاب ها را نیز از اقدامات مهم سال 94 ذکر کرد و گفت: تالاب هایی مانند شادگان و هور العظیم اکنون به طور کامل آبگیری شده اند که با آبگیری، این دو منطقه که با خشک شدن می توانست کانون گرد و غبار باشند نجات یافتند.</font></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099">رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه رودخانه های کشور در دورانی تبدیل به کانال فاضلاب شده بودند خاطر نشان کرد: یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم اجرایی شد احیای رودخانه ها بود زیرا رودخانه ها در دورانی تبدیل به کانال فاضلاب شده بودند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#000099" style="line-height: 20px;">منبع:</font><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="line-height: 20px;">http://www.khabaronline.ir/</span></font></p> text/html 2016-03-23T05:02:54+01:00 1uaj.ir فرید ابراهیم زاده مكان یابی مراكز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبكه ای و GIS FUZZY http://1uaj.ir/post/481 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><b>مكان یابی مراكز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبكه ای و GIS FUZZY</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.vbiran.ir/uploads/4014314587106495891_103.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" color="#000099">دانلود در ادامه مطلب....</font></div> text/html 2016-03-22T05:54:08+01:00 1uaj.ir فرید ابراهیم زاده تحلیل روند توسعه ی فضایی و تعیین جهات بهینه ی توسعه ی شهر رشت با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی http://1uaj.ir/post/480 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>تحلیل روند توسعه ی فضایی و تعیین جهات بهینه ی توسعه ی شهر رشت با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.vbiran.ir/uploads/34777145862746622035_82.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>دانلود در ادامه مطلب....</b></font></div> text/html 2016-03-22T05:44:41+01:00 1uaj.ir فرید ابراهیم زاده ارائه ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده های مکانی بخشی شهرداری http://1uaj.ir/post/479 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>ارائه ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده های مکانی بخشی &nbsp;شهرداری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.studownload.ir/view/157584/Database0001.jpg" alt="Database0001.jpg (313×354)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>دانلود در ادامه مطلب...</b></font></div> text/html 2016-03-22T05:36:58+01:00 1uaj.ir فرید ابراهیم زاده ارزیابی و مكان گزینی پارك های درون شهری منطقه ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی http://1uaj.ir/post/478 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>ارزیابی و مكان گزینی پارك های درون شهری منطقه ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.vbiran.ir/uploads/1222714586263255196_79.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2" color="#000099"><b>دانلود در ادامه مطلب...</b></font></div>