تبلیغات
انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه - ارزیابی کارکرد شهر های کوچک در توسعه ناحیه ای روستا های پیرامون با استفاده از مدل AHP در نرم افزار GIS
انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه
به سایت انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه خوش آمدید
ارزیابی کارکرد شهر های کوچک در توسعه ناحیه ای
 روستا های پیرامون با استفاده از مدل AHP در نرم افزار GIS